Český jazyk - 15 lekcí

Podat přihlášku

Potřebujete připravit dítě na přijímací zkoušky z českého jazyka, ale nemáte čas se s ním učit? Zajistíme kvalitní přípravu za vás. Nabízíme 15 lekcí z českého jazyka pro žáky 5 a 9. tříd, během kterých se naučí vše potřebné.

✅ Vše, co požaduje CERMAT

✅ Online lekce na 45 minut

✅ Individuální přístup

Online výuka bez nutnosti dojíždění

Všechny lekce probíhají online, takže nebudete muset nikam složitě cestovat. Nezbytností je pouze počítač s připojením k internetu. Také doporučujeme sluchátka s mikrofonem pro komunikaci s vyučujícím.

Výuka probíhá každé pondělí, 5. třída od 14:00 do 14:45, 9. třída od 15:00 do 15:45.

Kvalitní lekce k nezaplacení

Kurz pro přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka obsahuje celkem 15 lekcí, z nichž každá trvá 45 minut. Osnova výuky je pečlivě sestavena tak, aby si děti procvičily a osvojily gramatiku i mluvené slovo. V závěru lekce se dítě seznámí s testovacím systémem pomocí cvičného testu, kterým si zároveň ověří, jak dobře probrané látce porozumělo.

Profesionální tým lektorů

Na poli online vzdělávání působíme již dva roky. Naši lektoři jsou profesionálové ve svém oboru a mají odučené stovky hodin. Můžete od nich očekávat:

 • individuální přístup ke každému dítěti

 • ohledy na potřeby konkrétního žáka

 • přátelský přístup

 • srozumitelný výklad látky

 • pomoc při seznamování s testovacím systémem

Plníme požadavky CERMATu

Všechny naše kurzy mají odborně sestavenou osnovu výuky tak, aby jejich obsah odpovídal požadavkům CERMATu. Pomocí cvičných testů seznamujeme děti s testovacím systémem CERMAT, aby je u přijímacích zkoušek vůbec nic nezaskočilo.

Připravíme i vaše dítě

Štěstí přeje připraveným. Dopřejte svému dítěti přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a objednejte mu 15 lekcí z českého jazyka za jedinečnou cenu. Naše příprava mu pomůže přijímačky hravě zvládnout.

Učební osnova

MATEMATIKA 5. třída

Seznámení s učebním plánem.

Vysvětlení pojmů (desítka, stovka..., miliarda, čísla jednociferná až deseticiferná).

Vysvětlení pojmů menšitel, činitel a dělitel.

Dělení beze zbytku a se zbytkem.

Písemné dělení dvoucifernými číslicemi se zbytkem.

Dělení a násobení deseti zpaměti.

Písemné násobení trojcifernými čísly.

Slovní úlohy na násobení a dělení.

Časové jednotky a převody jednotek.

Váhové jednotky a převody jednotek.

Geometrie, rýsování přímky, polopřímky.

Geometrie, rýsování rovnoběžky, různoběžky.

Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

Seznámení s učebním plánem.

Rozeznání a pojmenování základních prostorových útvarů (krychle, kvádr, koule).

Určení obsahu čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě.

Orientace v prostoru, rozeznání obrazce shora, zepředu a ze strany.

Využívání úsudku při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů.

Formulování odpovědí na slovní úlohy.

Vysvětlení a rýsování osové souměrnosti.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

2. stupeň

 • Stavba slova a pravopis

Slovotvorný základ - stavba slova - slova příbuzná - skupiny hlásek při odvozování - skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - předložky s, z, předpony s, z, vz - i/y po obojetných hláskách - střídání hlásek při odvozování a) změny samohlásek b) změny souhlásek

 • Tvarosloví - druhy slov

A) podstatná jména - druhy - konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková, obecná, vlastní - procvičování podle vzorů, odchylky - skloňování vlastních jmen osobních a místních - odchylné tvary některých podstatných jmen označujících názvy těla

B) přídavná jména - druhy - jmenné tvary - skloňování přídavných jmen: a) měkkých b) tvrdých c) přivlastňovacích - stupňování - opakování

C) zájmena - druhy - skloňování (já, ty, on, ona, ono, my, vy, se - opakování), ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj duben

D) číslovky - druhy, užívání, pravopis, skloňování

E) slovesa - mluvnické kategorie, časování - podmiňovací způsob přítomný, minulý

 • Skladba

Základní větné členy: podmět, přísudek, shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné členy

 • Věta hlavní a věta vedlejší, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními, větné rozbory
 • Literární výchova- čeští a světoví spisovatelé, základní orientace v lit. žánrech
 • Slohová výchova- vypravování , popis, dopis, životopis a jiné
 • Opakování učiva

Učení může být hračka

Můžeme se pochlubit mnoha spokojenými zákazníky, kteří už mají přijímací zkoušky úspěšně za sebou, a nejnižší cenou na trhu. Přijímačky se kvapem blíží, proto neotálejte a objednejte si 15 lekcí z českého jazyka ještě dnes.