Online přípravy - cesta k úspěchu!

Pomáháme dětem s přijímacími zkouškami již od roku 2005, za tuto dobu jsme úspěšně připravili více než 100.000 studentů!


Rádi byste se dostali na vysněné gymnázium nebo elitní střední školu? S přijímacími zkouškami Vám rádi pomůžeme a perfektně Vás na ně připravíme. 

Společnost B-Clever pořádá přípravy na přijímací zkoušky i on-line. Více se o nich můžete dočíst zde.


Kurzy jsou již v průběhu, připojte se ještě dnes! Zaplatíte jen za hodiny které absolvujete (200 Kč/hodina) a budete mít přístup ke všem materiálům z těch co už absolvovat nestihnete. Tudíž se budete moci látku která je už probraná sami doučit přímo z materiálů B-Clever! 

Zavolejte nám a domluvíme se tak, aby již dnes Vaše dítě mohlo být přítomno na hodině!


Jak výuka on-line probíhá?

Na každou hodinu je předem určeno téma, které doplňují příklady přímo z CERMATU. Vaše děti tedy připravíme opravdu brilantně a u přijímacích zkoušek budou připraveny na 100 %! Hodinu povede zkušený lektor s praxí! Pochopitelně plný chuti předat své zkušenosti a znalosti! Velmi důležitá je pro nás individualita, učitel sice pracuje se skupinou, ale i se žáky jednotlivě!

Jaká je cena a co za ni dostanu?

Na ceník se dostanete kliknutím na tlačítko níže. Co za Vaše peníze dostanete, vždy naleznete u zvoleného kurzu v ceníku. 

Kdy se koná?

5. třída (Český jazyk) - 15:00, každé PONDĚLÍ

9. třída (Český jazyk) - 16:00, každé ÚTERÝ

5. třída (Matematika) - 15:00, každou STŘEDA

9. třída (Matematika) - 16:00, každý ČTVRTEK

Priorita je, aby si byl každý student látkou na 100 % jistý!

Máme vstřícné učitele, tudíž když bude potřeba něco dovysvětlit, samozřejmě hodina bude protažena. Předpokládaná doba trvání je 45 minut, ale prioritou je vysvětlit každému studentovi látku takovým způsobem, aby si jí byl na 100 % jistý! Na konci každé hodiny se učitel zeptá, zda je někdo, kdo něčemu nerozumí. V případě, že ano, učitel rád látku vysvětlí znovu!


Věříme, že s kroužkem budete spokojeni. Těšíme se na Vaši účast!

Co kurzy obsahují? 

Kompletní kurzy obsahují opravdu veškerou látku požadovanou CERMATem. Tudíž se Vám nemůže stát, že by bylo Vaše dítě něčím zaskočeno. Pro Vaši kontrolu Vám sem přikládáme nastínění programu hodin. Každá hodina obsahuje část teorie a výkladu a následuje testování, kde si dítě přímo vyzkouší jaké je být testováno formou jakou testuje CERMAT. 


MATEMATIKA 5. třída

 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Vysvětlení pojmů (desítka, stovka..., miliarda, jednociferné až deseticiferné).
 • Hodina - Vysvětlení pojmů menšitel, činitel a dělitel.
 • hodina - Dělení beze zbytku a se zbytkem.
 • hodina - Písemné dělení dvoucifernými číslicemi se zbytkem.
 • hodina - Dělení a násobení deseti zpaměti.
 • hodina - Písemné násobení trojcifernými číslicemi.
 • hodina - Slovní úlohy na násobení a dělení.
 • hodina - Časové jednotky a převody jednotek.
 • hodina - Váhové jednotky a převody jednotek.
 • hodina - Geometrie, rýsování přímky, polopřímky.
 • hodina - Geometrie, rýsování rovnoběžky, různoběžky.
 • hodina - Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem.
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.
 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Rozeznání a pojmenování základních prostorových útvarů (krychle, kvádr, koule).
 • hodina - Určení obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě.
 • hodina - Orientace v prostoru, rozeznání obrazce shora, zepředu a ze strany.
 • hodina - Využívání úsudku při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů.
 • hodina - Formulování odpovědí na slovní úlohy.
 • hodina - Vysvětlení a rýsování osové souměrnosti.
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.

MATEMATIKA 9. třída

 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Umocňování a odmocňování.
 • hodina - Umocňování a odmocňování zlomků.
 • hodina - Geometrický význam umocňování a odmocňování v praxi.
 • hodina - Finanční matematika (jistina, úrok, daň, inflace).
 • hodina - Pojem proměnná, člen výrazu, jednočlen, mnohočlen.
 • hodina - Početní operace (sčítání, odčítání, násobení) s mnohočleny.
 • hodina - Lineární rovnice + zkouška.
 • hodina - Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací).
 • hodina - Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací).
 • hodina - Typ závislosti mezi dvěma veličinami (přímá, nepřímá úměra a lineární funkce) + příklady z běžného života.
 • hodina - Vysvětlení a rýsování Thaletovy kružnice.
 • hodina - Vysvětlení pojmů odvěsna, přepona.
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.
 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Vysvětlení a rýsování kružnice vepsané.
 • hodina - Vysvětlení a rýsování kružnice opsané.
 • hodina - Počítání délky stran pomocí Pythagorovy věty.
 • hodina - Počítání objemu a povrchu válce.
 • hodina - Počítání obvodu a obsahu kruhu.
 • hodina - Počítání délky kružnice pomocí vzorců.
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.

ČESKÝ JAZYK 5. třída

 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Koncovky podstatných jmen.
 • hodina - Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých.
 • hodina - Shoda přísudku s podmětem.
 • hodina - Psaní čárek v jednoduchých souvětích.
 • hodina - Slovní zásoba a tvoření slov.
 • hodina - Slova jednoznačná a mnohoznačná.
 • hodina - Rozeznání slov spisovných od nespisovných.
 • hodina - Skladba, rozlišení věty jednoduché od souvětí.
 • hodina - Rozlišení řeči přímé od nepřímé.
 • hodina - Tvarosloví, pád, číslo, rod a vzor.
 • hodina - Druh a vzor přídavných jmen.
 • hodina - Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob a čas).
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.
 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Porozumění textu, rozlišení podstatných informací od nepodstatných.
 • hodina - Porozumění textu, rozlišení faktů od domněnek.
 • hodina - Slohová výchova, uspořádání jednoduchého textu podle návaznosti.
 • hodina - Odhadnutí pokračování textu a doplnění začátku textu.
 • hodina - Rozeznání základních literárních pojmů (bajka, báseň, komiks, hádanka, pověst, pohádka, povídka, říkanka).
 • hodina - Rozlišení uměleckého textu od neuměleckého + typy neuměleckých textů (publicistický text, slovník, encyklopedie).
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.

ČESKÝ JAZYK 9. třída

 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Opakování pravopisu včetně interpunkce.
 • hodina - Slovní zásoba, význam známých přísloví, doplnění jejich chybějící části.
 • hodina - Určování způsobu, kterým slovo bylo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování).
 • hodina - Stavba slov (předpona, kořen, přípona, koncovka).
 • hodina - Skladba, věta jednočlenná.
 • hodina - Skladba, věta dvoučlenná a větný ekvivalent.
 • hodina - Určení základních a rozvíjejících větných členů (předmět holý, rozvitý atd.).
 • hodina - Souvětí souřadné, podřadné, určení druhů vět vedlejších.
 • hodina - Graf zaznamenávající syntaktické vztahy ve větě.
 • hodina - Tvarosloví, ohebné a neohebné slovní druhy, pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen.
 • hodina - Tvarosloví, ohebné a neohebné slovní druhy, pád, číslo, rod a vzor přídavných jmen.
 • hodina - Určení mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid).
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.
 • hodina - Seznámení s učebním plánem.
 • hodina - Porozumění textu, rozeznání hlavní myšlenky.
 • hodina - Vystižení nadpisu textu, posouzení úplnosti a věrohodnosti sdělení.
 • hodina - Slohová výchova, uspořádání textu podle návaznosti.
 • hodina - Doplnění chybějícího textu, rozeznání základních slohových útvarů a žánrů.
 • hodina - Literární výchova, orientace v literárních druzích.
 • hodina - Rozeznání základních literárních žánrů.
 • hodina - Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.
 • hodina - Zodpovězení otázek žáků, opakování.