ON-LINE přípravy na přijímací zkoušky

B-Clever pořádá přípravy na přijímací zkoušky, čtvrtým rokem v on-line formě.

Pořádali jsme přípravy prezenčně v učebnách základních škol v České republice. Teď se věnujeme převážně ON-LINE. Snaží se o zpřístupnění gymnázií a středních škol všem zájemcům!

Pomáháme dětem dohnat chybějící znalosti a učíme je, jak se efektivně učit. Na každou hodinu je předem určeno téma, které vhodně doplňují příklady přímo z CERMATU. Vyučujícím na přípravách je vždy profesionální učitel s dlouholetou praxí a cennými zkušenostmi v oblasti přijímacích zkoušek. Učitel prezentuje dané téma, pokládá otázky a aktivně s dětmi spolupracuje. Velmi důležitá je pro nás individualita každého žáka - učitel sice pracuje se skupinou, ale věnuje se žákům také jednotlivě.

Český jazyk učíme podle specializovaného vzdělávacího programu, který studenty bezpečně naučí na přijímací zkoušky. Matematiku učíme pomocí učebního plánu v souladu s požadavky na přijímací zkoušky CERMAT. Kompletní učební plán češtiny i matematiky na všechny hodiny naleznete níže.

Máme vstřícné učitele, ochotné se s dětmi vrátit k problému, který jim je nejasný. Předpokládaná doba trvání lekcí je 45 minut, ale prioritou je vysvětlit každému studentovi látku takovým způsobem, aby si jí byl jistý! Všechny naše materiály použité při výuce budou po skončení hodiny poskytnuty dětem zdarma ke stažení, aby si mohly v případě potřeby danou látku zopakovat.

Podej přihlášku zde.

Časy kurzů

Pro 9. třídu

český jazyk - každé pondělí 15:00 do 15:45.

Angličtina - každé úterý od 15:00 do 15:45.

Matematika - každý čtvrtek od 16:00 do 16:45.

Pro 5. třídu

český jazyk - každé pondělí od 14:00 do 14:45.

Angličtina - každé úterý od 14:00 do 14:45.

Matematika - každý čtvrtek od 15:00 do 15:45.

Všechny kurzy budou probíhat prostřednictvím google meet.

Úspora času

Díky naším online hodinám nemusíte nikam chodit. Stačí být pohodlně doma.

Učitel s praxí

Přípravu na přijímací zkoušky povede profesionální učitel zapálený pro svůj předmět. s dlouholetou praxí s přijímacími zkouškami.

Uspějete

91 % našich studentů bylo přijato alespoň na jednu ze dvou škol, kam podali přihlášku. 78 % žáků bylo přijato na obě školy.

Co kurzy obsahují?

Kompletní kurzy obsahují veškerou látku požadovanou CERMATem. Nemůže se Vám tak stát, že by bylo Vaše dítě něčím zaskočeno. Pro Vaši kontrolu Vám zde přikládáme nastínění programu hodin. Každá hodina obsahuje část teorie a výkladu

a následuje test, kde si dítě přímo vyzkouší způsob testování CERMAT.

MATEMATIKA 5. třída

Seznámení s učebním plánem.

Vysvětlení pojmů (desítka, stovka..., miliarda, čísla jednociferná až deseticiferná).

Vysvětlení pojmů menšitel, činitel a dělitel.

Dělení beze zbytku a se zbytkem.

Písemné dělení dvoucifernými číslicemi se zbytkem.

Dělení a násobení deseti zpaměti.

Písemné násobení trojcifernými čísly.

Slovní úlohy na násobení a dělení.

Časové jednotky a převody jednotek.

Váhové jednotky a převody jednotek.

Geometrie, rýsování přímky, polopřímky.

Geometrie, rýsování rovnoběžky, různoběžky.

Rýsování kružnice s daným středem a poloměrem.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

Seznámení s učebním plánem.

Rozeznání a pojmenování základních prostorových útvarů (krychle, kvádr, koule).

Určení obsahu čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě.

Orientace v prostoru, rozeznání obrazce shora, zepředu a ze strany.

Využívání úsudku při řešení slovních úloh a jednoduchých problémů.

Formulování odpovědí na slovní úlohy.

Vysvětlení a rýsování osové souměrnosti.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

MATEMATIKA 9. třída

Seznámení s učebním plánem.

Umocňování a odmocňování.

Umocňování a odmocňování zlomků.

Geometrický význam umocňování a odmocňování v praxi.

Finanční matematika (jistina, úrok, daň, inflace).

Pojem proměnná, člen výrazu, jednočlen, mnohočlen.

Početní operace (sčítání, odčítání, násobení) s mnohočleny.

Lineární rovnice + zkouška.

Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda dosazovací).

Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda sčítací).

Typ závislosti mezi dvěma veličinami (přímá, nepřímá úměra a lineární funkce) + příklady z běžného života.

Vysvětlení a rýsování Thaletovy kružnice.

Vysvětlení pojmů odvěsna, přepona.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

Seznámení s učebním plánem.

Vysvětlení a rýsování kružnice vepsané.

Vysvětlení a rýsování kružnice opsané.

Počítání délky stran pomocí Pythagorovy věty.

Počítání objemu a povrchu válce.

Počítání obvodu a obsahu kruhu.

Počítání délky kružnice pomocí vzorců.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

ČESKÝ JAZYK 5. třída

Seznámení s učebním plánem.

Koncovky podstatných jmen.

Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých.

Shoda přísudku s podmětem.

Psaní čárek v jednoduchých souvětích.

Slovní zásoba a tvoření slov.

Slova jednoznačná a mnohoznačná.

Rozeznání slov spisovných od nespisovných.

Skladba, rozlišení věty jednoduché od souvětí.

Rozlišení řeči přímé od nepřímé.

Tvarosloví, pád, číslo, rod a vzor.

Druh a vzor přídavných jmen.

Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob a čas).

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

Seznámení s učebním plánem.

Porozumění textu, rozlišení podstatných informací od nepodstatných.

Porozumění textu, rozlišení faktů od domněnek.

Slohová výchova, uspořádání jednoduchého textu podle návaznosti.

Odhadnutí pokračování textu a doplnění začátku textu.

Rozeznání základních literárních pojmů (bajka, báseň, komiks, hádanka, pověst, pohádka, povídka, říkanka).

Rozlišení uměleckého textu od neuměleckého + typy neuměleckých textů (publicistický text, slovník, encyklopedie).

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

ČESKÝ JAZYK 9. třída

Seznámení s učebním plánem.

Opakování pravopisu včetně interpunkce.

Slovní zásoba, význam známých přísloví, doplnění jejich chybějící části.

Určování způsobu, kterým slovo bylo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování).

Stavba slov (předpona, kořen, přípona, koncovka).

Skladba, věta jednočlenná.

Skladba, věta dvoučlenná a větný ekvivalent.

Určení základních a rozvíjejících větných členů (předmět holý, rozvitý).

Souvětí souřadné, podřadné, určení druhů vět vedlejších.

Graf zaznamenávající syntaktické vztahy ve větě.

Tvarosloví, ohebné a neohebné slovní druhy, pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen.

Tvarosloví, ohebné a neohebné slovní druhy, pád, číslo, rod a vzor přídavných jmen.

Určení mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid).

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.

Seznámení s učebním plánem.

Porozumění textu, rozeznání hlavní myšlenky.

Vystižení nadpisu textu, posouzení úplnosti a věrohodnosti sdělení.

Slohová výchova, uspořádání textu podle návaznosti.

Doplnění chybějícího textu, rozeznání základních slohových útvarů a žánrů.

Literární výchova, orientace v literárních druzích.

Rozeznání základních literárních žánrů.

Opakování probraného učiva a přezkoušení nabytých znalostí.

Zodpovězení otázek žáků, opakování.